Polityka Prywtności

Polityka prywatności
Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (dalej jako: „RODO”)
Definicje:
Strona – pod pojęciem Strona rozumiemy stronę internetową www.oripolska.com.pl
Użytkownik – pod pojęciem Użytkownik rozumiemy każdą osobę odwiedzającą www.oripolska.com.pl przy
wykorzystaniu komputera, tabletu, telefonu lub urządzenia przenośnego i sieci internetowej.
Administrator – Administratorem danych osobowych jest PHU IZAN IZABELA KACZMAREK, CZERNIKOWICE, nr 19A,
59-225, poczta CHOJNÓW
Zapewniamy ochronę prywatności na poziomie odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących
przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U.2013.1422 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z
późn.zm.), a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2014.243 z późn. zm.).
Działamy zgodnie z RODO.

 1. Wypełniając formularz rejestracyjny na www.oripolska.com.pl Użytkownik jednocześni akceptuje Zasady
  Polityki Prywatności na tej stronie i Regulamin Klubu Oriflame.
 2. Wszystkie dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu, data urodzenia)
  zbierane za pomocą formularza umieszczonego na stronie www.oripolska.com.pl służą tylko i wyłącznie do
  rejestracji Użytkownika w firmie Oriflame Poland sp. z o.o. jako konsultanta / konsultantki Oriflame.
 3. Wszystkie podane przez Użytkownika w formularzu na stronie dane osobowe po dokonaniu rejestracji w
  firmie Oriflame Poland sp. z o.o. jako konsultanta/konsultantki Oriflame będą natychmiastowo usuwane i
  nie zostaną wykorzystywane w żaden inny sposób.
 4. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu telefonicznego lub lub e-mail’owego w celu potwierdzenia danych
  osobowych i prawidłowej rejestracji w firmie Oriflame Poland sp. z o.o., a także w celu przedstawienia
  szczegółów współpracy z firmą Oriflame Poland.
 5. Odwiedzając naszą Stronę dane o Użytkowniku mogą być przez niego udostępniane biernie.
  Dane zbierane biernie to informacje automatycznie zapisywane przez Stronę i narzędzia zewnętrzne (kod
  Google analitics, pixel Facebook). Narzędzia te działają w oparciu o tzw. pliki cookies i nie udostępniają
  danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. Są to anonimowe informacje dotyczące czasu wizyty
  Użytkownika, adresu IP, adresu URL, rodzaju przeglądarki, liczby odwiedzin, danych urządzenia, języka
  przeglądarki, typu systemu operacyjnego.
 6. Zebrane w wyżej opisany sposób (punkt 5) dane przechowywane są przez czas 180 dni jedynie w celu
  pomocniczym dla administrowania Stroną, umożliwiając sprawne jej funkcjonowanie i stosowanie rozwiązań
  przyjaznych dla Użytkownika. Zapewniamy, że informacje te nie są ujawniane nikomu poza osobami
  upoważnionymi do administrowania Stroną.
 7. Podczas korzystania ze Strony na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są niewielkie pliki, które
  zawierają informacje umożliwiające zapamiętanie ostatnio czytanych przez użytkownika artykułów (dalej:
  „pliki cookies”). Pliki cookies zbierane są w celu uzyskania danych statystycznych i tworzenia rozwiązań
  najbardziej sprzyjających Użytkownikowi. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika,
  co oznacza, iż na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie jego tożsamości. Pliki używane przez Stronę nie są
  w żaden sposób szkodliwe dla Użytkownika ani urządzenia i nie ingerują w jego oprogramowanie ani
  ustawienia.
 8. Zebrane w wyżej opisany sposób (punkt 7) dane przechowywane są w celu pomocniczym dla
  administrowania Stroną, umożliwiając sprawne jej funkcjonowanie i stosowanie rozwiązań przyjaznych dla
  Użytkownika. Zapewniamy, że informacje te nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do
  administrowania Stroną.
 9. Przypominamy, że przeglądarki w ustawieniach domyślnych mają zaznaczoną opcję umożliwiającą
  zapisywanie plików cookies. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu
  końcowym, powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta.
 10. Nie udostępniamy Twoich danych osobom trzecim i będą one przetwarzane przez nas. Wyjątkiem od tej
  zasady są sytuacje gdy udostępnienie jest koniecznie w celu realizacji usługi (firma hostingowa, firma
  informatyczna tworząca i pozycjonująca Stronę, firma świadcząca usługi marketingowe). W takiej sytuacji
  powierzamy dane podmiotom wykonawczym na podstawie pisemnej umowy. Wówczas niniejsze podmioty
  nie są uprawnione do dowolnego korzystania z tych danych. Odbiorca może z nich skorzystać jedynie do
  celów realizacji umowy, tylko w celach przez nas ustalonych i zgodnie z obowiązującym prawem.
 11. Po zarejestrowaniu jako konsultantka Oriflame lub konsultant Oriflame i otrzymaniu numeru konsultanta,
  osoba przesyłająca dane będzie podlegała polityce prywatności stosowanej przez Oriflame Poland Sp. z o.o.
 12. Oriflame Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoskiej 22 jest administratorem zbioru danych, w
  którym znajdują się dane osobowe wszystkich zarejestrowanych członków Klubu Oriflame. Zbiór danych o
  nazwie „Członkowie Klubu Oriflame” został zarejestrowany w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony
  Danych Osobowych pod nr księgi: 007946. Oriflame Poland Sp. z o.o. jako administrator danych przetwarza
  dane osobowe niezbędne do rozliczeń i współpracy z członkami Klubu, w szczególności: imię, nazwisko, adres
  zamieszkania, PESEL, nazwa banku i numer rachunku bankowego, nr telefonu, wizerunek, adres poczty
  elektronicznej.
 13. Właścicielem strony www.oripolska.com.pl jest PHU IZAN IZABELA KACZMAREK, CZERNIKOWICE, nr 19A, 59-
  225, poczta CHOJNÓW
 14. Wszelkie pytania i uwagi do administratorów strony www.oripolska.com.pl można kierować na adres e-mail
  kontakt@oripolska.com.pl
 15. Każdy Użytkownik ma prawo zmiany swoich danych osobowych, usunięcia lub poprawienia ich poprzez
  kontakt z nami na adres e-mail: kontakt@oripolska.com.pl
 16. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
  osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie
  Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
 17. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany Polityki Prywatności.